נוהל קבלת שתי נק"ז עבור עשייה חברתית או מילואים

 

במסגרת חוק עידוד מעורבות סטודנטים-ות בפעילות חברתית וקהילתית, מכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון לממש את זכותם לקבל שתי נקודות זכות, כאמור בחוק, בהתאם לנוהל הבא.

כאמור בחוק, אפשרות זו ניתנת לך רק פעם אחת בתואר, ורק לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים או סטודנט שמבצע מעל 60 שעות פעילות חברתית או סטודנט שמבצע הן שירות מילואים של 14 יום והן פעילות חברתית בהיקף של 60 שעות, עדיין זכאי לפטור בהיקף של שתי נקודות זכות בלבד.

שתי נקודות הזכות יהוו חלופה לקורס במסגרת לימודי העשרה-  'שאר רוח' או לקורס בחירה ויחויבו בתשלום ככל קורס.

על מנת לקבל פטור זה הנך נדרש/ת לפעול כדלקמן:

  1. לעניין מימוש מילואים, מי ששירת 14 ימי מילואים, במצטבר, במהלך שנה אקדמית אחת – דהיינו בין 1 באוקטובר לבין 30 בספטמבר, יגיש טופס אישור ביצוע ימי המילואים בפועל (מהמוסד לביטוח לאומי או מקצין העיר). את האישור יש להגיש למזכירות משרד הדיקן עד 15/7/2020.
  2. לעניין פעילות חברתית, סטודנט-ית המעוניין-ת לבצע עשייה חברתית, ללא מלגה, ימלא "טופס בקשה לפעילות חברתית תמורת נק"ז" לכל המאוחר עד ה- 31 בדצמבר של השנה האקדמית בה מבוצעת הפעילות החברתית ויעביר הצהרת הארגון על כוונתו לקלוט את הסטודנט להתנדבות.

לרשותכם חוברת פרויקטים באתר היחידה למעורבות חברתית ובה מקומות פעילות בהם תוכלו להתנדב, ישנה אפשרות לבחור מקומות אחרים באישור צוות היחידה.

הסטודנט רשאי להתחיל את הפעילות החברתית רק לאחר קבלת אישור פורמאלי במייל חוזר מהיחידה למעורבות חברתית.  הפטור משתי נק"ז יתקבל רק לאחר שהסטודנט יציג בפני היחידה למעורבות חברתית את פירוט  שעות העשייה החברתית שביצע על גבי טופס דיווח, חתומות על ידי האחראי/ת.

 תאריך אחרון להגשת שעות הפעילות החברתית או אישור מילואים עד תאריך  15/7/2020

נוהל זה תקף החל משנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר 2018)

להרשמה לקבלת שתי נק"ז עבור עשייה חברתית